Serveis d’assessorament

A la mida de cada client


Assessorament Fiscal Comptable

BRILLIANT PEOPLE SL ofereix un assessorament i gestió completa en les obligacions tributàries i comptables de la seva empresa, amb l’objectiu de que tots els estats financers reflecteixin fidelment la situació de l’entitat i dur a terme una adequada planificació per optimitzar la seva gestió administrativa permetent un millor estalvi fiscal dins del marc de la normativa vigent.

Anàlisi previ sobre la forma jurídica més idònia per a la constitució d’una empresa.

Presentació i liquidació d’impostos:
 • IVA
 • IRPF
 • Impost de Societats.
 • Impost de Patrimoni.
 • Impost sobre Transmissions Patrimonials i AJD (actes jurídics documentats).
 • Impost sobre Successions i Donacions.
 • Assistència en procediments de gestió o inspecció tributària.
 • Seguiment i defensa de procediments sancionadors.
 • Gestió de la comptabilitat.
 • Tancaments comptables de l’exercici.
 • Confecció de llibres oficials de comptabilitat i comptes anuals pel seu dipòsit al Registre Mercantil.

Assessorament Mercantil

A l’operativa econòmica i dels negocis, les societats mercantils s’han imposat cada cop més com a mètode d’organització empresarial. Definint-se la societat com motor principal de la vida econòmica, BRILLIANT PEOPLE SL dóna resposta a les necessitats d’assessorament de societats i contractació mercantil.

 • Assessorament en matèria societària.
 • Constitució de societats mercantils i altres fórmules d’associar-se.
 • Modificació d’estatuts: ampliació i reducció de capital, trasllat de domicili, etc.
 • Transmissió d’accions i participacions.
 • Reestructuracions empresarials mitjançant fusió, escissió, cessió global d’actiu i passiu, …
 • Dissolució i liquidació de societats.
 • Confecció de llibre d’actes i de socis.
 • Convocatòria i formalització d’acords de juntes.
 • Assessorament en responsabilitat d’administradors en societats de capital.
 • Redacció de protocols familiars.
 • Contractació mercantil.

Assessorament Herències

BRILLIANT PEOPLE SL compta amb especialistes que davant d’un fet tan delicat com la defunció, li assistiran amb una gran atenció professional i humana, responent als seus interessos i cercant la millor solució pel seu cas. Nosaltres oferim tot tipus d’actuacions amb l’objectiu que la partició de l’herència sigui l’adequada i es procedeixi a la liquidació de l’Impost de Successions.

 • Estudi de patrimonis per planificar fiscalment la seva successió.
 • Assessorament i redacció de testaments.
 • Assessorament i tramitació d’herències, analitzant minuciosament el repartiment de béns.
 • Declaració d’hereus abintestat.
 • Tramitació de l’escriptura d’acceptació d’herència davant dels Registres de la Propietat corresponents.
 • Tramitació i liquidació de l’Impost de Successions.

Assessorament immobiliari

BRILLIANT PEOPLE SL ofereix els serveis d’assessorament i gestió de les seves transaccions i inversions immobiliàries, incloent la totalitat dels tràmits, fins i tot facilitant tant el Certificat d’eficiència energètica com la Cèdula d’habitabilitat.

Tanmateix, assessorem a particulars i empreses en la formalització de contractes d’arrendaments urbans i rústics.

 • Contractes de compravenda.
 • Contractes d’arres.
 • Permutes.
 • Comunitats de béns.
 • Contractes d’arrendaments urbans.
 • Contractes d’arrendaments rústics.
 • Desnonaments.
 • Assessorament des de totes les disciplines en les operacions immobiliàries.
 • Tramitació d’escriptures.
 • Certificats d’eficiència energètica.
 • Cèdules d’habitabilitat.